POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administrator Danych

Administratorem danych jest Klub Sportowy Akademia Judo z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Taborowa 1, 60 – 790 Poznań, NIP: 7792357039, REGON: 301115090 zarejestrowany w Ewidencji Klubów i Stowarzyszeń Sportowych prowadzonego przez Urząd Miasta w  Poznaniu pod numerem KS 231.

Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z ochroną danych osobowych

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@akademiajudo.pl lub adres korespondencyjny: Klub Sportowy Akademia Judo z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Taborowa 1, 60 – 790 Poznań. 

Bezpieczeństwo przetwarzania

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas najważniejsze, dlatego zgodnie z RODO wdrożyliśmy i utrzymujemy adekwatne do rozpoznanego  ryzyka środki organizacyjne i techniczne. Wdrożone zabezpieczenia podlegają cyklicznym przeglądom, a w razie konieczności modyfikacji.  

W celu zapewnienia integralności i poufności danych wdrożyliśmy również procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom  upoważnionym

Deklaracja członkowska – cel i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe, które podajesz w deklaracji członkowskiej służącej do zapisu w poczet członków zwyczajnych Klubu Sportowego „Akademia Judo” w  Poznaniu przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz zapisu w poczet członków zwyczajnych Klubu Sportowego „Akademia Judo”. Podanie  taki danych jak imię, nazwisko, PESEL, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu lub adres e-mail jest wymagana w celu  przyjęcia i obsługi zapisu, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości zapisu w poczet członków Klubu. Podanie pozostałych danych jest  dobrowolne. 

Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie  danych podanych dodatkowo podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Formularz kontaktowy

Dane osobowe, podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania  przesłanego przez udostępniony formularz. Dane takie jak imię, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego są przetwarzane wyłącznie w celu  komunikacji i udzielenia odpowiedzi na wiadomość wskazaną w formularzu. 

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu  korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną działalnością statutową.

Korespondencja tradycyjna i e-mail – cel i podstawa przetwarzania

Dane osobowe, podane przez Ciebie w korespondencji tradycyjnej (list) lub w korespondencji e-mail w sprawie niezwiązanej z zawartą umową  lub świadczonymi usługami, np. zapytania dotyczące oferty, zapytania o zajęcia, produkty oferowane przez sklep, ogólne informacje w zakresie  judo przetwarzane są wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja. 

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną działalnością statutową

Kontakt telefoniczny – cel i podstawa przetwarzania

W przypadku, gdy wybierzesz jako formę kontaktu z nami drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi  usługami, możemy poprosić Ciebie o podanie danych osobowych jednak tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy  kontakt. 

Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej  sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Social media (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube) – cel i podstawa prawna przetwarzania

Jako Administrator posiadamy profil publiczny na portalach społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. W związku z tym  przetwarzamy dane, które pozostawiają osoby odwiedzające ten profil (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe). Dane osobowe  takich osób są przetwarzane w celu umożliwienia im aktywności na naszym profilu w social media. Przetwarzane są również w celu przedstawianie  użytkownikom portalu informacji o realizowanych przez nas inicjatywach, w celach szkoleniowych oraz w związku z promowaniem różnego  rodzaju wydarzeń, usług oraz naszej działalności statutowej. 

Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na  promowaniu własnej marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług.

Przetwarzanie danych osobowych pracowników kontrahentów/klientów/partnerów

W związku z zawieraniem umów w ramach prowadzonej przez Nas działalności statutowej, pozyskujemy od kontrahentów / klientów/ partnerów dane osób zaangażowanych w realizację takich umów (np. osób uprawnionych do kontaktu, składających zamówienia, odbierających dostawy itp.). Zakres pozyskiwanych danych jest w każdym przypadku ograniczony do stopnia niezbędnego dla wykonania umowy. 

Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz jego kontrahenta/ klienta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na  umożliwieniu stronom prawidłowego wykonania umowy. W tym przypadku dane mogą być ujawniane osobom trzecim zaangażowanym w  realizację umowy jednak tylko w zakresie niezbędnym do jej realizacji (np. realizacja dostawy). 

Dane przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji powyższych interesów oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów. 

Newsletter

Dane osobowe, podane przez Ciebie w zapisie na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Tobie treści marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest wyrażone przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Masz prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed  jej wycofaniem.  

Korespondencja tradycyjna i e-mail – cel i podstawa przetPrzetwarzanie w celach statystycznych warzania

Twoje dane mogą być również przetwarzane w celach statystycznych oraz analitycznych służących poprawieniu jakości działania serwisu i  świadczonych w nim usług.  

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

W każdy momencie przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania.

Przetwarzanie w celu realizacji obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji

Twoje dane mogą być również przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji. W przypadku  wykonywania czynności związanych z członkostwem w Klubie, w szczególności wykonywania umowy będziemy także przetwarzać dane osobowe  zawarte na fakturach, w księgach rachunkowych lub w innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie umowy, a także związanej z  członkostwem w Klubie w celu sporządzenia i przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Podstawą prawną przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Odbiorcy danych osobowych

W związku z prowadzeniem działalności statutowej Klubu Sportowego Akademia Judo wymagającej przetwarzania danych osobowych, Twoje  dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów  informatycznych i sprzętu, agencjom marketingowym, agencjom e-commerce, dostawcą usług księgowych, mediom a także organom  administracji publicznej realizującej zadania publiczne w zakresie sportu.  

Może również zajść konieczność ujawnienia Twoich danych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich  informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Przekazywanie danych osobowy poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”)

Nie planujemy przekazywać Twoich danych poza EOG. Gdyby jednak było to konieczne nastąpi to wyłącznie poprzez: 

 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską; 
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy; 
 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja  Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych; 

Okres przechowywania danych osobowych (retencja)

W przypadku gdy, podstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, Twoje dane osobowe są przetwarzane przez  okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania Twoich danych osobowych.  

W przypadku gdy, przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, dane przetwarzane są do momentu jej wycofania.  

W przypadku gdy, podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej  rozwiązania. 

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych może być wydłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub  dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami albo gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa. 

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Tobie następujące prawa; 

 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych; 
 • prawo uzyskania kopii danych osobowych; 
 • prawo do sprostowania danych osobowych; 
 • prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym); 
 • prawo do ograniczenia przetwarzania; 
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, czyli możesz w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu  Danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu; 
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
 • prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeżeli przetwarzanie następuje na podstawie zgody; 

prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgłaszanie żądań związanych z realizacją praw

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@akademiajudo.pl lub adres korespondencyjny: Klub Sportowy Akademia Judo z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Taborowa 1, 60 – 790 Poznań.

Zmiany polityki prywatności

 • Aktualna wersja Polityki obowiązuje od dnia 31.01.2021 r. 
 • Polityka podlega cyklicznym przeglądom i jeżeli jest to konieczne podlega aktualizacji. 

Polityka cookies

Pliki cookies (zwane również ciasteczkami) – to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika  (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je  utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do  monitorowania aktywności odwiedzających.  

Rodzaje wykorzystywanych Plików cookies: 

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe  przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te  pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu  Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną  wartość. 
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki.  Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie  jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. 
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej  przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala  na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. 

Cele przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies: 

 • personalizacja strony internetowej (na przykład: zapamiętanie wybranego rozmiaru czcionki, wybór wersji dla niedowidzących czy wersji  kolorystycznej) 
 • zapamiętanie danych i wyborów użytkownika (na przykład: brak konieczności wpisywania loginu i hasła za każdym razem na każdej podstronie, pamiętanie loginu przy ponownej wizycie, pamiętanie zawartości koszyka) 
 • umożliwienie interakcji z portalami społecznościowymi (na przykład: wyświetlanie Twoich znajomych, fanów czy publikowanie postów na  Facebooku i Google+ bezpośrednio z poziomu strony) 
 • dostosowanie treści reklamowych wyświetlanych na stronie internetowej 
 • tworzenie statystyk strony internetowej oraz statystyk przepływu użytkowników pomiędzy różnymi stronami internetowymi Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem  narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA). Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z  wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA). 

Poniżej znajdują się linki do zasobów pokazujących, jak można określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za  pomocą ustawień najpopularniejszych przeglądarek internetowych: 

 • Firefox 
 • Chrome 
 • Internet Explorer 
 • Opera 
 • Safari 

Ze względu na mnogość rozwiązań technologicznych nie jest możliwe zamieszczenie precyzyjnych wytycznych jak określić warunki  przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych urządzeń 

końcowych i oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu. Niemniej jednak w większości przypadku należy wybrać opcję „Narzędzia” lub  „Ustawienia” i tam odszukać sekcję odpowiadającą za konfigurację ustawień plików cookies lub za zarządzanie prywatnością podczas  przeglądania Internetu. Szczegółowe informacje dostarcza zwykle producent danego urządzenia lub przeglądarki w instrukcji użytkowania lub na  swojej stronie internetowej.